<

COMPARATIVA DE COSTOS

 

AMB L'ENERGIA GEOTÈRMICA L'ESTALVI ÉS CONSIDERABLE (FINS AL 75%) I PERMET RECUPERAR LA INVERSIÓ. POSEM UN EXEMPLE PER EXPLICAR L'ESTALVI:

Exemple de càlcul:

Un càmping amb 30 dutxes que consumeixen 25 l/min durant una mitjana de 2 hores diàries. Cal escalfar l'aigua des de 15° C a 45° C. Es tracta d'un circuit d'aigua instantània, no hi ha acumulació, per a així complir amb el RITE.

Consum total: 90.000 litres/dia

Consum horari (sobre 12 hores): 7.500litres/hora

Calor necessària per escalfar 1 litre d'aigua de 15° a 45 °

Q = Ce * (Tf - Ti) = 1 * (45 -15) = 30 kcal/litre.

Per tant, cada hora són: 7.500 * 30 = 225.000 Kcal/h = 261 KW

Per aquesta potència de 305 kw comparem els consums de diferents tipus d'energia. La bomba de calor geotèrmica té un COP (coefficient of performance) d'entre 3 i 5 (en l'exemple COP = 3). És a dir, subministrant un watt d'electricitat ens dóna entre 3 i 5 watts de calor. En canvi, amb les altres energies aquí comparades el rendiment difícilment supera el 90%.

L'estalvi és considerable i permet recuperar la inversió.

POTÈNCIA A INSTAL·LAR: 261.000 watts

POTÈNCIA ABSORBIDA: 87.000 watts electricitat

POTÈNCIA CAPTADA: 174.000 watts captats de la terra


ENERGIES €/KWH €/KWH (per energia) CONSUM
GAS-OIL 0,0809 0,089 41.627 €
GAS PROPÀ 0,1008 0,112 52.443 €
GAS NATURAL 0,0427 0,047 22.216 €
GEOTèRMIA 0,1 0,033 15.660 €